Bình sữa, Túi trữ sữa, Núm ti, Trợ ti, Áo văt sữa rảnh tay, cọ bình